Dlaczego warto studiować 'gospodarkę przestrzenną'?

Dokonując wyboru kierunku, na którym chcielibyście studiować stawiacie sobie szereg różnych pytań np. Dlaczego warto studiować ‘gospodarkę przestrzenną’? Dlaczego warto studiować ‘gospodarkę przestrzenną’ prowadzoną na Wydziale Nauk Geograficznych i Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego?

By pomóc Wam w znalezieniu odpowiedzi na te pytania przytoczymy kilka faktów, na które naszym zdaniem i zdaniem studentów warto się powołać.

Na początek, by spojrzenie na nasze studia nieco zobiektywizować chcielibyśmy przytoczyć WYBRANE OPINIE NASZYCH STUDENTÓW O STUDIACH NA KIETRUNKU 'GOSPODARKA PRZESTRZENNA'.

Dziesięć argumentów za 'gospodarką przestrzenną' na Wydziale Nauk Geograficznych i Wydziale Zarządzania...

...a nawet kilka więcej.


 1. ‘GOSPODARKA PRZESTRZENNA’ JEST KIERUNKIEM INTERDYSCYPLINARNYM tj. korzystającym z dorobku wielu nauk w tym m.in. geografii, ekonomii, zarządzania, urbanistyki, planowania przestrzennego, socjologii, i innych. Pozyskana w toku studiów wiedza jest wobec tego szeroka i pozwala patrzeć na przestrzeń, gospodarowanie nią, czy rozstrzygać problemy przestrzenne w kontekście przyrodniczym, ekonomicznym, społecznym, uregulowań prawnych, kulturowych, czy wynikających z istniejącego zagospodarowania.
 2. KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY. Konsekwencją interdyscyplinarności kierunku jest konieczność zaangażowania w jego prowadzenie osób o zróżnicowanych zainteresowaniach naukowych. Od 2006 roku w prowadzenie kierunku ‘gospodarka przestrzenna’ były zaangażowane dwa Wydziały – Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Jednostkami inicjującymi były KatedraZagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej (funkcjonująca w obrębie Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni na Wydziale Nauk Geograficznych) oraz Katedra Zarządzania Miastem i Regionem (na Wydziale Zarządzania).
 3. WIELOLETNIE TRADYCJE. Studia na kierunku ‘gospodarka przestrzenna’ zostały uruchomione w 2006 roku. Od 2007 roku prowadzony jest nabór zarówno na studia licencjackie jak i magisterskie.
 4. STUDIA INŻYNIERSKIE. W odpowiedzi na istniejące potrzeby od roku akademickiego 2015/2016 oferta studiów pierwszego stopnia została poszerzona o studia inżynierskie (zarówno dzienne jak i zaoczne).
 5. ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ PRAKTYKÓW. Na kierunku gospodarka przestrzenna niezmiernie ważne jest praktyczne przygotowanie do zawodu poprzez system rozbudowanych kontaktów ze środowiskiem praktyków w procesie kształcenia. Bogata jest oferta przedmiotów fakultatywnych prowadzonych przez osoby zawodowo zajmujące planowaniem przestrzenią, gospodarowaniem, ochroną środowiska, projektowaniem architektonicznym przestrzeni i obiektów, projektowaniem urbanistycznym, czy też zarządzaniem terenami zieleni. Pomimo popołudniowych godzin tych zajęć, studenci wybierają zazwyczaj wszystkie wykłady proponowane przez praktyków. Do przykładowych tematów wykładów realizowanych przez praktyków należą: regionalne planowanie zintegrowane; oceny oddziaływania na środowisko; z praktyki tworzenia opracowań planistycznych; zarządzanie procesami rewitalizacji; architektura krajobrazu w praktyce planistyczno-projektowej; ochrona dziedzictwa kulturowego w planowaniu przestrzennym; środowiskowe aspekty planowania przestrzennego.
  Praktycy prezentują aktualne problemy z zakresu gospodarki przestrzennej zazwyczaj te, którymi sami się zajmują. Uświadamiają, jak ważne jest w zawodzie planisty terminowanie i ciągłe uzupełnianie wiedzy. Przedstawiają oni studentom oczekiwania przyszłych pracodawców.
 6. WSPÓŁPRACA STUDENTÓW Z PRAKTYKĄ. W toku studiów, studenci wielokrotnie angażowani są w realizację praktycznych zadań z zakresu gospodarki przestrzennej m.in. we współpracy z urzędami gmin oraz biurami projektowymi (zarówno prywatnymi jak i pracującymi na rzecz jednostek samorządu terytorialnego). (→ INFORMACJE NT. WSPÓŁPRACY NASZYCH STUDENTÓW Z PRAKTYKĄ)
 7. STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE stwarzają szczególne możliwości nabywania umiejętności i kompetencji zawodowych, konfrontacji posiadanej wiedzy i umiejętności z wymaganiami stawianymi przez potencjalnych pracodawców (→ INFORMACJE NT. PRAKTYK ZAWODOWYCH)
 8. ZAJĘCIA W WYKORZYSTANIEM NOWOCZESNEGO OPROGRAMOWANIA m.in. GIS (ArcGIS Desktop, Quantum GIS) czy też AutoCAD CIVIL 3D. Uzyskane w trakcie zajęć umiejętności związane z obsługą w/w oprogramowania utrwalane są w czasie studiów (rozwiązywanie problemów praktycznych w ramach ćwiczeń terenowych). Wydział Nauk Geograficznych posiada wykupione licencje SITE na oprogramowanie: ARCGIS, STATISTICA oraz odnawianą co rok licencję na program SPSS STATISTICS. Wobec powyższego studenci naszego Wydziału na swoich prywatnych komputerach mają możliwość poszerzania swoich umiejętności praktycznych zawiązanych z obsługą tych zaawansowanych narzędzi analizy przestrzennej i statystycznej.
 9. ĆWICZENIA TERENOWE. Są one tradycyjnym elementem programu studiów, a prowadzone są właściwie od początku istnienia geografii na Uniwersytecie Łódzkim. Od momentu uruchomienia ‘gospodarki przestrzennej’ na Wydziale Nauk Geograficznych i Wydziale Zarządzania UŁ, a więc od roku akademickiego 2006/2007, na stałe wpisały się do jej programu studiów. Każdy uczestnik ćwiczeń terenowych przyzna, że wiążą się one z niezapomnianymi wrażeniami, kształtują relacje, integrują studentów, inicjują nieraz wieloletnie przyjaźnie, a biorąc pod uwagę aspekty naukowe utrwalają i pogłębiają wiedzę, czynią realnymi wyobrażenia o przestrzeni. Bo przestrzeni nie można poznać, analizować nie czując jej, nie dotykając, czy nie widząc. To każdy geograf wie.. To każdy chcący odpowiedzialnie zarządzać przestrzenią wiedzieć powinien. Chcesz choć trochę poczuć klimat ćwiczeń – zajrzyj do galerii zdjęć. Zdjęć tu na razie niewiele, już wkrótce będzie jednak więcej.
  W chwili obecnej w programie studiów licencjackich znajdują się następujące ćwiczenia terenowe: Przyrodnicze podstawy gospodarowania, Gospodarka Przestrzenna na Wyżynach (I rok studiów licencjackich i inżynierskich), Społeczno-ekonomiczne podstawy gospodarki przestrzennej, Gospodarka Przestrzenna na Nizinach Polski (II rok studiów licencjackich), Gospodarka przestrzenna w regionie europejskim (III rok studiów licencjackich), Ćwiczenia terenowe specjalnościowe (I rok studiów magisterskich).
 10. ATMOSFERA STUDIOWANIA.
 11. POZIOM STUDIÓW. Absolwenci naszego kierunku od wielu lat uzyskują nagrody w konkursach na najlepsze prace magisterskie w tym m.in. w konkursach: Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepszą pracę z zakresu planowania przestrzennego i urbanistyki, Marszałka Województwa Łódzkiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (→ WYKAZ NAGRODZONYCH PRAC MAGISTERSKICH).
 12. PERSPEKTYWY. Na Wydziale działa Rada Pracodawców i Biznesu, w skład której wchodzą przedstawiciele wiodących firm rynku lokalnego oraz kluczowych instytucji publicznych. Współpraca w ramach Rady Pracodawców i Biznesu gwarantuje Wydziałowi ciągły rozwój, a studentom kontakt z praktykami z "najwyższej półki" (→ INFORMACJE NT. RADY BIZNESU)