Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej CIVITAS - baner

Nasza aktywność w skrócie2021202020192018

W 2018 r. członkowie Koła uczestniczyli lub byli organizatorami w następujących przedsięwzięciach:

 • 23 lutego 2018 roku członkowie Koła wzięli udział w wykładzie Niek’a Roozen’a - międzynarodowej sławy architekta krajobrazu, projektanta Wystaw Expo Horticultural. Wykład odbył się na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ i stanowił jeden z pierwszych elementów informowania o kandydaturze Łodzi do organizacji Expo 2024;
 • 28 lutego 2018 roku członkowie Koła wzięli udział w organizowanej przez Sekcję Rowerową UŁ wycieczce poświęconej zwiedzaniu Pałacu Biedermanna, mieszczącego się w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 1/5. Studentów oprowadzał kierownik Archiwum i Muzeum UŁ dr Dariusz Klemantowicz;
 • 1 marca 2018 roku reprezentanci Koła p. Wioleta Krawczyk oraz p. Paweł Kominiak uczestniczyli w spotkaniu m.in. z Prezydent Łodzi p. Hanną Zdanowską w Pałacu Poznańskiego, na którym omawiano możliwości współpracy Koła z Urzędem Miasta Łodzi;
 • 23 kwietnia 2018 roku członkowie Koła wzięli aktywny udział w wydarzeniu organizowanym w BUŁ przez Biuro Karier UŁ, mającym na celu promocję uniwersyteckich kół naukowych;
 • W dniach 23-24 kwietnia 2018 roku członkowie Koła wzięli aktywny udział w „Dniach Geografa” – lokalnej imprezie towarzyszącej obchodom 100-lecia PTG. Przygotowali oni jedną z konkurencji w konkursie kierunków WNG. Z kolei studenci reprezentujący kierunek Gospodarka Przestrzenna (w składzie: Mikołaj Nowakowski, Mateusz Brzozowski, Katarzyna Zglińska, Karolina Boczewska i Dariusz Jabłoński) zajęli III miejsce w wydziałowym konkursie „Awantura o Gegrę”;
 • 25 kwietnia 2018 roku członkowie Koła promowali kierunek Gospodarka Przestrzenna w ramach akcji „Drzwi Otwarte” na Wydziale Nauk Geograficznych. Przygotowali oni stoisko pokazujące dorobek studentów kierunku. Za udział w tych inicjatywach Koło zostało uhonorowane listem od Dziekana WNG prof. B. Włodarczyka;
 • 11 czerwca 2018 roku przedstawiciele Koła promowali kierunek Gospodarka Przestrzenna w ramach Pikniku Naukowego w I LO w Łowiczu;
 • 15 października 2018 roku Koło uczestniczyło w II Dniu Kół Naukowych Wydziału Nauk Geograficznych;
 • 20 grudnia 2018 roku członkowie Koła zorganizowali uroczyste spotkanie wigilijne.

2016

20 maja 2016 roku na Wydziale Nauk Geograficznych odbyły się Dni Gospodarki Przestrzennej. W ramach uroczystości została zorganizowana Gra - Labirynt Miasta Łodzi, podczas której studenci zdobywali informacje o mieście akademickim. Gracze stanęli przed nie lada wyzwaniem, ale sprostali zadaniu i popisali się swoją wiedzą o Łodzi Przemysłowej. Po interesującej grze, która pochłonęła studentów, przyszedł czas na wykład Pana Radosława Gajdy - architekta i wykładowcy akademickiego, autora videobloga o architekturze i urbanistyce „Architecture is a good idea”. Tematyka wykładu wiązała się z ulicami handlowymi we współczesnym mieście. Koło CIVITAS ma nadzieję, że ciekawa projekcja niejednego zachęciła do zgłębiania wiedzy o architekturze i urbanistyce!

2015

17 Grudnia 2015. Spotkanie wigilijne członków Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennego Civitas. Podczas spotkania nastąpi podsumowanie tegorocznej działalności koła.

Październik- listopad 2015. Nabór nowych członków do Koła. W listopadzie przyjęto 3 nowych członów. Miał miejsce również wybór nowego zarządu SKN Civitas. Skład nowego zarządu:

 • Przewodniczący SKN Civitas: Agnieszka Podyma
 • Wiceprezes: Katarzyna Bartczak
 • Wiceprezes ds. Marketingu: Miłosz Latek
 • Sekretarz: Katarzyna Peredzyńska

14 maja 2015 r. Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Civitas w ramach Wydziałowego Święta Gospodarki Przestrzennej GP DAYS 2015 zorganizowało dzień gier i zabaw na Wydziale Nauk Geograficznych oraz Wydziale Zarządzania UŁ. W ramach tego dnia miały miejsce trzy szczególnie wydarzenia. Pierwszym z nich była gra pn. Labirynt Łodzi Przemysłowej polegająca na poruszaniu się po specjalnie przygotowanej planszy do gry za pomocą kostki. W grze wzięły udział 4 drużyny przed, którymi stało wyzwanie przedostanie się przez tytułowy labirynt i zmierzenie się z ukrytymi pytaniami dotyczącymi zagadnień historii miasta Łodzi. Zakres pytań obejmował pytania na różnym poziomie trudności – od najłatwiejszych po skomplikowane związane z dziedzictwem przemysłowym miasta. Równoległym wydarzeniem w ramach Dnia Gier i Zabaw było stworzenie mapy wyobrażeniowej miasta łodzi w grze Jak wyobrażam sobie moją Łódź? Uczestnicy zabawy mieli za zadanie na przygotowanych kartkach z naniesionym konturem miasta narysować najbardziej charakterystyczne wg uczestników miejsca i punkty kojarzące im się z miastem. Wyniki wszystkich prac stworzonych przez uczestników SKN Civitas pragnie zaprezentować na zbiorczej mapie-posterze i zaprezentować publicznie. Finałem pierwszego dnia Wydziałowego Święta Gospodarki Przestrzennej GP DAYS było spotkanie z prof. nadzw. Arch. Krzysztofem Domaradzkim, na specjalnie zorganizowanej prelekcji dla studentów pt. „Projektowanie przestrzeni miejskiej” na Wydziale Zarządzania. Spotkanie zgromadziło wielu uczestników i cieszyło się zainteresowaniem wśród studentów różnych kierunków. Profesor w sposób nieszablonowy przedstawiał zagadnienia przekształcania miast, które gwarantowały zwiększanie ich atrakcyjności i funkcjonalności. Korzystał z wielu przykładów, zarówno polskich jak i zagranicznych. Opisywał on przemiany zarówno całych obszarów miejskich jak i ich poszczególnych fragmentów. Szczególną uwagę profesor poświęcił przestrzeniom publicznym. Na sam koniec prelekcji członkini naszego koła Monika Warczyńska oraz prezes Arkadiusz Tosek uroczyście podziękowali panu profesorowi Krzysztofowi Domaradzkiemu za przeprowadzenie prelekcji oraz wręczyli symbolicznie bukiet kwiatów. Wykład profesora nagrodzony został głośnymi brawami.

15 maja 2015 r. Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Civitas w ramach Wydziałowego Święta Gospodarki Przestrzennej GP DAYS 2015 zorganizowało Ogólnopolską Studencką Konferencję Naukową pt. „Powrót do Miasta”. Konferencja ta była jednocześnie imprezą towarzyszącą V Kongresowi Urbanistyki Polskiej w Łodzi, który zaplanowany jest na wrzesień 2015 r. Celem spotkania było przeprowadzenie dyskusji wśród przyszłych adeptów urbanistyki na temat kanonu zasad jakimi powinien być kierowany proces „powrotu do miasta”. Dyskusja ta przyniosła wiele ciekawych komentarzy i ustaleń związanych z powrotem do miasta i jego centrum. Była ona głosem młodego pokolenia i jego troski o wspólną przestrzeń w miastach Polskich. Uczestnicy operowali przykładami takich miast jak Wrocław, Kraków czy Łódź. Oprócz tradycyjnej – referatowej – formuły konferencji, odbyły się także dwie sesje referatowe podczas których uczestnicy zaprezentowali 9 referatów. Wszystkie przygotowane wystąpienia były na wysokim poziomie i stanowiły szerokie pole do dyskusji wśród uczestników konferencji. Podczas wydarzenia referat przygotowało także nasze koło naukowe, dzięki pracy specjalnie powołanego na ten cel zespołu badawczego –tematyka referatu dotyczyła Społeczno-Gospodarczych skutków programu Mia100 Kamienic w Łodzi, którą przedstawiła w imieniu koła Paulina Sanecka.

Marzec-maj 2015. Kontynuacja badań dotyczących społeczno-gospodarczych skutków programu Mia100 Kamienic. Przeprowadzenie badań kwestionariuszowych w oddanych do użytku po zakończeniu poprzedniej edycji badań, kamienic. Badały one Miejsce zamieszkania przed i po, remontach, Czynsze i standard kamienic, Monitoring i bezpieczeństwo, Wyposażenie podwórzy i ocena potrzeb w tym zakresie.

21.04.2015 – Warsztat - Moje miejsce - moja przestrzeń, czyli o partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym - Warsztat, pt. "Moje miejsce - moja przestrzeń, czyli o partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym" został zorganizowany w ramach Dni Wydziału Nauk Geograficznych podczas trwania XV Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi. Uczestnicy warsztatu zapoznali się z przebiegiem i formą procesu konsultacji z mieszkańcami Miasta. Warsztat ten miał za cel nauczenie jego uczestników podstaw teoretyczno-praktycznych rozumienia przestrzeni i jej istotnym wpływie na jakość życia na danym terytorium. Program warsztatu obejmował pracę zespołową, której końcowym efektem było przedstawienie za pomocą makiety, nowej koncepcji wokół istniejącego już zagospodarowania, wybranych obszarów osiedla Lumumbowo w Łodzi.

16-17.04.2015 – Udział w konferencji „Wzorce Rozwoju Lokalnego – Lokalna Polityka Przestrzenna” – udział w sesji posterowej. Tytuł posteru „Social-Economic Effects of „Mia100 Kamienic” Program in Łódź”W ramach konferencji o randze międzynarodowej SKN Civitas postanowiło podzielić się wynikami swoich dotychczasowych badań nad programem “Mia100 Kamienic” i przygotowało na tę okazję poster w języku angielskim prezentujący w czytelny i prosty sposób wyniki przeprowadzonych badań z 2014 r. nad skutkami społecznymi i gospodarczymi programu.

„Lekcja o przestrzeni”, czyli zajęcia prowadzone przez opiekunów oraz studentów Koła Naukowego Civitas odbywają się w klasach maturalnych. Uczniowie poznają podstawowe zagadnienia tyczące się przestrzeni czyli wszystkiego co nas otacza. Omówione zagadnienia mają na celu przybliżyć tematykę planowania i praktycznego gospodarowania przestrzenią oraz wpływu na otaczającą rzeczywistość. Poruszone zostały problemy dotyczące wyczerpywania się zasobów środowiska przyrodniczego, degradacji terenów cennych przyrodniczo poprzez działalność człowieka oraz tworzenia dokumentów planistycznych, które muszą być zgodne z ideą Zrównoważonego Rozwoju oraz Ładu Przestrzennego. Mamy nadzieję, iż wśród słuchaczy znajdują się potencjalni studenci, przyszli urbaniści.

2014

23.06.2014 – Udział w konferencji „Dylematy XIX-wiecznej zabudowy w strefach wielkomiejskich Warszawy i Łodzi” – referat koła pt. „Społeczno-gospodarcze skutki programu „Mia100 Kamienic” w Łodzi”- SKN GP CIVITAS było uczestnikiem ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej problematyce rewitalizacji zabytkowych struktur wielkomiejskich , czynnikach sukcesu projektów rewitalizacyjnych oraz próbie identyfikacji potencjalnych barier jakie występują w projektach odnowy struktur miejskich. Podczas konferencji SKN GP Civitas wraz z dr Bartoszem Bartosiewiczem przedstawiło publicznie wstępne wyniki swoich badań naukowych dotyczących społeczno-gospodarczych skutków programu Mia100 Kamienic.

Maj/czerwiec 2014  - Badanie Naukowe „Społeczno-gospodarcze skutki programu „Mia100 Kamienic” - SKN GP CIVITAS w ramach ubiegania się przez Łódź o Małe Expo 2022, które poświęcone będzie rewitalizacji zabytkowych struktur miejskich, rozpoczęło badania naukowe dotyczące skutków rewitalizacji generowanych przez  łódzki program Mia100 Kamienic. Działania, które w ramach badania podjęto skupiały się w pierwszym etapie na przebadaniu firm budowlanych uczestniczących w przetargach, a także na obserwacji zmian zachodzących w strukturze tkanki miejskiej. Drugi etap badań przewidywany jest od lutego 2015 r. kiedy to przebadane zostaną nowe firmy, a także społeczność zamieszkująca wyremontowane kamienice.

22.05.2014 – Seminarium naukowe „SmartCity dlaczego miasta chcą być inteligentne?”- seminarium naukowe Smart City zorganizowane przez SKN GP CIVITAS było pierwszym tego typu spotkaniem społeczności akademickiej w Łodzi skupiające się na problematyce ekologicznych i innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu strukturami Miasta a także reorganizacją systemu zarządzania i poszukiwania najbardziej optymalnych rozwiązań.

Seminarium zgromadziło ok. 50 osób, a w ramach obrad swymi przemyśleniami podzieliło się troje prelegentów z Wydziału Zarządzania UŁ (prof. nadzw. Dr hab. Danuta Stawasz, dr Dorota Sikora-Fernandez, dr Justyna Danielewicz). Dodatkowo członkowie SKN CIVITAS wygłosili referat Pt. „Czy Łódź jest smart?”. Drugą częścią spotkania była dyskusja, podczas której można było zadawać pytania i dzielić się swoimi przemyśleniami w ramach poruszanej problematyki. Seminarium naukowe było objęte patronatem Biura Poselskiego Cezarego Grabarczyka.

2013

10.10.2013-12.10.2013 - Ogólnopolska konferencja i warsztaty urbanistyczne K.A.M.P.U.S - KONCEPCJA AKADEMICKICH MIASTECZEK - PRZESTRZEŃ 'UTOPIJNA' STUDENTÓW. Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej organizacji kampusów akademickich w mieście. Jej celem było zaprezentowanie rożnych metod organizacji kampusów akademickich na przykładach miast polskich i zagranicznych. W szczególności wzorów godnych do naśladowania, jak i zaobserwowanych problemów i braków które należy przezwyciężyć. Konferencja połączona została z warsztatami dla uczestników spotkania, podczas których zmierzyli się z zadaniem zaproponowania koncepcji zagospodarowania osiedla akademickiego Lumumbowo.

Konferencja i warsztaty zostały poprzedzone badaniami prowadzonymi wśród studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Poprzez badanie ankietowe Koło sprawdzało jak w oczach studentów UŁ prezentuje się zagospodarowanie osiedla akademickiego Lumumbowo, jakie są jego mocne i słabe strony oraz czy osiedle posiada odpowiednie połączenia komunikacyjne z resztą miasta.

2012

28.11.2012 – Prelekcja „Zielone Inwestycje – przyszłość w zgodzie z naturą” wraz z firmą SKANSKA Property Poland Sp. z. o.o. -  Zaprezentowanie budownictwa zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju nastawionego proekologicznie. Przedstawienie szans i korzyści płynących z zastosowania technologii przyjaznych środowisku. Przedstawienie projektu firmy SKANSKA – Łódzkiego Green Horizon.

Maj 2012 r. – Dni Gospodarki Przestrzennej (wspólnie z SKN Spatium i SKN Circula) - Promocja kierunku Gospodarki Przestrzennej i jej problematyki w środowisku studenckim jak i na zewnątrz. W ramach projektu co roku odbywają się różne wydarzenia w przeciągu kilku dni. Najważniejszymi dotychczasowymi wydarzeniami w ramach Dni GP były: "Photo Walk II. Zakamarki WI-MY" ; "Zurbanizowani na ekranie. Projekcja filmu Urbanized" ; "Gra interesów – kupuj, sprzedawaj, negocjuj" ; Cottonpoly ; "Rajd sprawności Łodzi" ; „Wernisaż obrazów i szkiców "Kraj-obrazy miejskie" "Impreza integracyjna wszystkich trzech Kół Gospodarki Przestrzennej GOSPODISCO"

12.04.2012 – Seminarium Naukowe „Przestrzeń Okiem Dewelopera” - Próba odpowiedzenia na pytania czy Łódź jest dobrym miejscem do lokalizacji inwestycji mieszkaniowych, czy Urząd Miasta współpracuje i wspiera deweloperów oraz jak radzą sobie oni na gruncie stolicy województwa. Wśród zaproszonych gości są prof. Tadeusz Marszał dziekan Wydziału Nauk Geograficznych, prof. Tadeusz Markowski prezes TUP i KPZK PAN, przedstawiciel Urzędu Miasta Łodzi, przedstawiciele środowiska deweloperów w tym Krzysztof Suskiewicz członek zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Seminarium zostało poprzedzone badaniami na temat jakości współpracy deweloperów z Urzędem Miasta, korzyści i trudności wynikających z inwestowania w Łodzi oraz dalszych perspektyw. Badania prowadzone były wśród deweloperów inwestujących w Łodzi.

2011

29.11.2011 – Prelekcja „Historia Łodzi. Rewitalizacja” - Prelekcja przygotowana z myślą o goszczących w Polsce studentach z Ukrainy, którzy przyjechali poznać ideę i sposób funkcjonowania Samorządu Studenckiego. Podczas spotkania zaprezentowano historię Łodzi oraz zapoznano słuchaczy z terminem rewitalizacji.

3-4.11.2011 – Wystawa fotograficzna p.n. Przestrzeń publiczna małych miast regionu Łódzkiego -  W ramach organizowanej na Wydziale Nauk Geograficznych konferencji dotyczącej przestrzeni publicznej małych miast regionu łódzkiego przygotowana wystawa fotografii zrobionych przez kołowiczów, prezentująca przestrzenie publiczne w wybranych małych miastach województwa łódzkiego, m.in. Koluszek, Łęczycy, Drzewicy, Głowna, Brzezin, Poddębic, Uniejowa.

2010/2011 – Lekcja Przestrzeni - „Lekcja przestrzeni” realizowana była wśród uczniów liceów ogólnokształcących. W przeciągu 45 minut dedykowanych na specjalnie przygotowaną prezentację oraz dyskusję z młodzieżą licealną poruszaliśmy tematykę: roli przestrzeni w życiu człowieka, jej ograniczoności, racjonalnego gospodarowania przestrzenią, zrównoważonego rozwoju, potrzeby tworzenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.