Zasady odbywania studenckich ciągłych praktyk zawodowych i ramowy program praktyk na kierunku: „Gospodarka przestrzenna”

POBIERZ TREŚĆ REGULAMINU
PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Podstawa prawna: Studenckie ciągłe praktyki zawodowe na kierunku: „Gospodarka przestrzenna” – na Wydziale Nauk Geograficznych i Wydziale Zarządzania w Uniwersytecie Łódzkim, organizowane są na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 67 ust. 5 i 6 i art. 107 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia MNiSW z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1861 ze zm.) oraz zgodnie z zarządzeniem nr 82 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 20.01.2021 r.

Kierunkowy opiekun praktyk zawodowych: Opiekunem praktyk zawodowych na kierunku „Gospodarka przestrzenna” jest dr Edyta Masierek (edyta.masierek@geo.uni.lodz.pl; pok. K302, 90-142 Łódź, Kopcińskiego 31). Opiekun odpowiada za przygotowanie dokumentów do instytucji przyjmujących oraz rozliczenie praktyk.

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Studenci odbywają praktyki zawodowe w różnych placówkach: urzędach administracji samorządowej i rządowej, biurach projektowych, planistycznych, nieruchomości, administracjach spółdzielni mieszkaniowych, firmach geodezyjnych i innych. Różnorodne profile działalności wymienionych placówek powodują, że program praktyki zawodowej ma ogólny, ramowy charakter. Praktyki mogą być prowadzone w systemie zgodnym z trybem pracy praktykodawcy (tradycyjnym lub mieszanym, lub zdalnym).

Opiekun praktyk (z ramienia firmy przyjmującej) wspólnie ze studentem ustala w pierwszych dniach praktyki jej szczegółowy plan, zgodnie z „Regulaminem praktyki zawodowej kierunkowej".
I ETAP ROZPOZNAWCZY

 1. Szkolenie BHP
 2. Zapoznanie się z Regulaminem Pracy
 3. Zapoznanie się z Regulaminem o ochronie danych osobowych
 4. Zapoznanie się zasadami i celami funkcjonowania Instytucji
 5. Zapoznanie się z obowiązującymi przepisami prawnymi, stanowiącymi podstawę funkcjonowania Instytucji
 6. Zapoznanie się ze strukturą Instytucji
 7. Zapoznanie się ze sposobem i obiegiem dokumentów
 8. Zapoznanie się ze ścieżkami problemowymi prowadzonymi przez Instytucję

II ETAP WYKONAWCZY

 1. Praktykant zobligowany jest do wykonywania poleceń i zadań bezpośrednich przełożonych
 2. Praktykant zobligowany jest do czynnego udziału w organizacji pracy Instytucji przyjmującej
 3. Praktykant zobligowany jest do prowadzenia dokumentacji powierzonych zadań (opcjonalnie)
 4. Praktykant zobligowany jest do obsługi petentów (opcjonalnie)
 5. Praktykant zobligowany jest do prowadzenia pracy biurowej i czynności operacyjnych

III ETAP EWALUACJI

 1. Ocena postępów Praktykanta przez zakładowego opiekuna praktyk (opinia i ocena wpisane do dzienniczka praktyk)
 2. Ocena praktyk zawodowych przez Praktykanta (praktykant wyraża swoją opinię o odbytej praktyce umieszczając wpis w dzienniczku praktyk)
 3. Ocena praktyki zawodowej przez Opiekuna Praktyk WNG (wpis oceny do systemu USOS i zaliczenie praktyk w systemie USOS)

Ważne: Podczas odbywania praktyki studenta obowiązuje „Regulamin studiów”. Student powinien być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Kierunkowy Opiekun Praktyk