Studia I stopnia - program, sylwetka absolwenta

Gospodarka przestrzenna studia I stopnia - ulotka, część 1 Gospodarka przestrzenna studia I stopnia - ulotka, część 2

Opis kierunku

Międzywydziałowy kierunek 'gospodarka przestrzenna' prowadzony jest przez Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania. Program studiów obejmuje: przyrodnicze, ekonomiczne, społeczne i prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej. Wyróżnia się środowiskowym podejściem do problemu gospodarowania. Rozwija umiejętności właściwej oceny wpływu środowiska przyrodniczego na kierunki zagospodarowania oraz oddziaływania zagospodarowania na środowisko. Podstawowym celem kształcenia jest zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych umożliwiających zbieranie materiałów dotyczących przestrzeni, oceny obecnego zagospodarowania, wskazanie sytuacji problemowych i przygotowanie interwencji planistycznych. Istotnym elementem kształcenia są ćwiczenia terenowe, które łączą wiedzę teoretyczną z doświadczeniem praktycznym. Zapewniony jest kontakt z praktykami, którzy prowadzą przedmioty obowiązkowe i fakultatywne.

Absolwent gospodarki przestrzennej posiada odpowiednie kompetencje w zakresie racjonalnego gospodarowania i kształtowania ładu przestrzennego, dbałości o jakość środowiska przyrodniczego i antropogenicznego oraz posługiwania się instrumentami polityki przestrzennej.

Studia licencjackie. Program studiów zapewnia zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych do zarzadzania w zakresie gospodarki przestrzennej i prowadzi do uzyskania tytułu zawodowego licencjata.

Studia inżynierskie. Program studiów pozwala na zdobycie wiedzy i szerszych umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi wspomagających proces projektowania i planowania przestrzennego. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera.

Program studiów

Program studiów na kierunku gospodarka przestrzenna przygotowuje absolwentów do realizacji zadań i pełnienia obowiązków z zakresu szeroko rozumianej gospodarki przestrzennej, czyli racjonalnej organizacji przestrzeni dla potrzeb społeczeństwa. Osiąganie pożądanych na danym obszarze celów społecznych i gospodarczych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, poszanowania wartości przyrodniczych i kulturowych, wymaga od absolwentów kierunku rozległej interdyscyplinarnej wiedzy o procesach i mechanizmach funkcjonowania współczesnych społeczeństw w przestrzeni, umiejętności planowania i urządzania środowiskiem stosownie do potrzeb i zagrożeń wynikających z rozwoju cywilizacyjnego.

W toku studiów realizowane są zajęcia dostarczające zintegrowanej wiedzy z zakresu przyrodniczych, ekonomicznych, społecznych i prawnych uwarunkowań gospodarowania, rozwijające umiejętności właściwej oceny wpływu środowiska na kierunki zagospodarowania oraz zwrotnego oddziaływania zagospodarowania na środowisko. Program wyróżnia się środowiskowym, ekologicznym i przestrzennym podejściem do problemu gospodarowania. Studia umożliwiają połączenie wiedzy teoretycznej z doświadczeniem zdobytym w trakcie licznych zajęć terenowych oraz projektowych. Rozwijają umiejętności posługiwania się oprogramowaniem komputerowym z rodziny GIS oraz CAD wspierającym proces planowania przestrzennego. Ponadto studenci mają możliwość poszerzania swojej wiedzy, zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami, na wykładach fakultatywnych.

Student może wybrać studia licencjackie 3-letnie lub inżynierskie 3,5-letnie. Zmiany ścieżki kształcenia można dokonać najpóźniej po zaliczeniu II roku studiów.

Program studiów licencjackich zapewnia zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych do zarządzania w zakresie gospodarki przestrzennej.

Gospodarka przestrzenna jako dziedzina obejmująca swym zasięgiem szeroki zakres problemów związanych z działalnością człowieka w przestrzeni wymaga współcześnie wiedzy inżynierskiej, czyli obejmującej umiejętności planowania, projektowania oraz implementowania określonych rozwiązań z zakresu zagospodarowania przestrzeni. Dlatego studia I stopnia umożliwiają nabycie przez studentów również kompetencji inżynierskich. Program studiów inżynierskich trwa 3,5 roku i jest poszerzony w stosunku do licencjackich 3-letnich o następujące przedmioty: matematyka, fizyka, inżynieria finansowa, zintegrowane planowanie rozwoju.

Obowiązujący program studiów

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku gospodarka przestrzenna posiada kompetencje w zakresie racjonalnego gospodarowania i kształtowania ładu przestrzennego, dbałości o jakość środowiska przyrodniczego i antropogenicznego oraz posługiwania się instrumentami polityki przestrzennej. Podczas studiów kształtowana jest zdolność pracy w zespole i odpowiedzialność za powierzone zadanie, czyli kompetencje tak często oczekiwane przez pracodawców.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako pracownik:

  • w zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym i regionalnym;
  • w organach administracji samorządowej i rządowej, w szczególności w komórkach zajmujących się koordynacją rozwoju, promocją, mieniem komunalnym, ochroną środowiska, gospodarką gruntami, turystyką i rekreacją;
  • w biurach planowania przestrzennego i pracowniach urbanistycznych, w biurach geodezyjno-kartograficznych;
  • biur i instytucji wykorzystujących podstawowe programy i aplikacje GIS oraz CAD w analizach przestrzennych, procesie planowania i zarządzania przestrzenią;
  • doradca w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, programów rewitalizacji.

Ukończenie studiów licencjackich prowadzi do uzyskania tytułu zawodowego licencjata. Ukończenie studiów inżynierskich łączy się z uzyskaniem tytuł zawodowego inżyniera.

Zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności na rynku pracy, absolwenci mogą zostać zatrudnieni jako specjaliści w zakresie gospodarki przestrzennej (po studiach licencjackich) oraz inżynierowie gospodarki przestrzennej po studiach inżynierskich.