Studia II stopnia - program, sylwetka absolwenta

Planowanie i Organizacja Przestrzeni studia II stopnia - ulotka, część 1 Planowanie i Organizacja Przestrzeni studia II stopnia - ulotka, część 2

Program studiów

Program studiów obejmuje pogłębioną wiedzę i kompetencje z zakresu organizacji przestrzeni, planowania działalności społeczno-gospodarczej z uwzględnieniem wartości przyrodniczych oraz zasad rozwoju zrównoważonego. Wyróżnia się przestrzennym podejściem do problemu oraz kształceniem umiejętności praktycznych.

Plan studiów składa się z trzech zasadniczych elementów: modułów podstawowych, obowiązkowych dla wszystkich studentów, modułów do wyboru oraz przedmiotów autorskich. Duży udział modułów do wyboru pozwala na indywidualizację ścieżki kształcenia. Student ma możliwość kształtowania programu studiów dostosowując go do swoich zainteresowań, predyspozycji, aktualnego lub przyszłego miejsca pracy.

W toku studiów realizowane są aktywne formy zajęć np.: liczne prace projektowe, opracowania planistyczne, ćwiczenia symulacyjne. Przekazywana wiedza i kształtowanie umiejętności praktycznych obejmują m.in.: problemy rewitalizacji i kształtowania przestrzeni publicznych; planowania i ewaluacji inwestycji transportowych; oceny lokalizacji inwestycji gospodarczych; wyceny nieruchomości mieszkaniowych; przygotowania projektów inwestycyjnych; rewitalizacji obszarów i obiektów zdegradowanych oraz adaptacji miast do zmian klimatycznych. Analizowane są uwarunkowania, procesy i efekty zagospodarowania przestrzeni w ścisłym powiązaniu z praktyką podejmowania decyzji planistycznych. Studia poszerzają umiejętność posługiwania się oprogramowaniem komputerowym wspierającym proces planowania przestrzennego. Rozwijane są także umiejętności z zakresu analizy, przetwarzania i wizualizacji danych przestrzennych przy wsparciu specjalistycznych aplikacji takich jak: ArcMap, AutoCAD Map oraz AutoCAD Civil 3D, InfraWorks.

Odpowiedni dobór modułów decyduje o kwalifikacjach absolwenta i daje możliwość ukończenia jednej z dwóch specjalności. Aby ukończyć specjalność ‘Zagospodarowanie i zrównoważony rozwój miasta’ należy zaliczyć następujące moduły: miejskie systemy transportowe; rewitalizacja przestrzeni miejskiej i kształtowanie przestrzeni publicznej; przestrzeń społeczna współczesnych miast; miasto inteligentne: społeczeństwo, przestrzeń i technologie.

Aby ukończy specjalność ‘Organizacja przestrzeni lokalnej i regionalnej’ należy zaliczyć następujące moduły: planowanie i zarządzanie przestrzenią lokalną i regionalną; zarzadzanie i marketing terytorialny; rynki nieruchomości i gospodarka komunalna; kształtowanie przestrzeni na obszarach wiejskich.

Program studiów dziennych

  • 1,5-ROCZNYCH - dla absolwentów studiów inżynierskich,
  • 2-LETNICH - dla absolwentów studiów I i II stopnia wszystkich kierunków studiów.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach odpowiedzialnych za planowanie i organizację przestrzeni zgodnie z potrzebami mieszkańców, zasadami zrównoważonego rozwoju, przy zachowaniu wartości środowiskowych, kulturowych i krajobrazowych, z uwzględnieniem czynników społecznych i ekonomicznych.

Wykształcenie na kierunku studiów przygotuje do pracy m.in. w następujących firmach i instytucjach:

  • pracowniach planistycznych i urbanistycznych;
  • instytucjach samorządu miejskiego i regionalnego, przede wszystkim w działach związanych z planowaniem i gospodarowaniem przestrzenią, rozwojem miast i regionów, rewitalizacją, gospodarką komunalną, nieruchomościami, polityką społeczną, zarządzaniem transportem, ochroną środowiska;
  • administracji szczebla centralnego, szczególnie w obszarze polityki obszarów wiejskich, miejskiej i regionalnej, planowania przestrzennego, rozwoju transportu;
  • firmach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzających nieruchomościami, agencjach rozwoju, agencjach konsultingowych i doradczych w zakresie gospodarki gruntami i innych firmach otoczenia biznesu, w tym w agencjach i instytucjach Unii Europejskiej, placówkach naukowo-badawczych.

W połączeniu z kilkuletnią praktyką absolwenci kierunku będą przygotowani do pełnienia funkcji kierowniczych w wyżej wymienionych zawodach i instytucjach.

Realizacja kierunkowych efektów uczenia się przygotowuje absolwentów do pracy w różnych zawodach, w szczególności jako specjaliści do spraw administracji i rozwoju, specjaliści do spraw rynku nieruchomości oraz urzędnicy samorządowi.