Powiązane strony internetowe

  • Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej - informacje o pracownikach, działalności naukowej i dydaktycznej Instytutu, stanowiącej jednostkę podstawową Wydziału Nauk Geograficznych; Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej jest samodzielną jednostką naukowo-dydaktyczną Wydziału Nauk Geograficznych UŁ;
  • European Spatial Research and Policy - strona internetowa jest wydawanego od 1993 r., we współpracy z kilku europejskimi uczelniami, międzynarodowego czasopisma naukowego podejmującego zagadnienia organizacji przestrzeni społeczno-ekonomicznej i rozwoju przestrzennego we współczesnej Europie. Czasopismo publikuje teksty poświęcone zarówno teoretycznym, jak i praktycznym aspektom analizy przestrzennej i jest adresowane do środowiska naukowego, a także praktyków i polityków. Profil naukowy i zakres tematyczny czasopisma wyznaczają nie tyle merytoryczne granice poszczególnych dyscyplin wiedzy, ale raczej pojęcia środowiska, gospodarki i społeczeństwa oraz przestrzenny wymiar prowadzonych badań. Publikowane opracowania podejmują m.in. zagadnienia polityki regionalnej, planowania przestrzennego, procesów integracyjnych w Europie, analizy lokalizacji działalności gospodarczej, rynków siły roboczej, inwestycji zagranicznych, ochrony środowiska i wielu innych kluczowych zagadnień mających wpływ na współczesny i przyszły kształt europejskiej przestrzeni. Teksty, przygotowane do publikacji przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych prowadzących badania przestrzenne, odzwierciedlają interdyscyplinarny charakter czasopisma;
  • Biuletyn Szadkowski - strona internetowa wydawanego od 2001 r., interdyscyplinarnego rocznika, którego profil merytoryczny określa tematyka związana z regionem szadkowskim, rozumianym nie tylko w wymiarze współczesnym, ale także z uwzględnieniem historycznej roli i zasięgu oddziaływania Szadku. Czasopismo to adresowane jest do środowiska akademickiego, praktyków zaangażowanych w realizację polityki społeczno-gospodarczej, a także do społeczności lokalnej. Zakres tematyczny publikowanych prac obejmuje problematykę środowiska przyrodniczego i antropogenicznego, zagadnienia rozwoju społeczno-ekonomicznego oraz szeroko rozumiane dziedzictwo kulturowe. Wydawnictwo – efekt współpracy środowisk naukowych reprezentujących różne dziedziny wiedzy – stanowi ważne forum wymiany informacji i poglądów w zakresie interdyscyplinarnej wiedzy o regionie szadkowskim;
  • Biuletyn Uniejowski - strona internetowa wydawanego od 2012 r., interdyscyplinarnego rocznika, którego profil merytoryczny określa tematyka związana z regionem uniejowskim, rozumianym nie tylko w wymiarze współczesnym, ale także z uwzględnieniem historycznej roli i zasięgu oddziaływania Uniejowa. Czasopismo adresowane jest do środowiska akademickiego, praktyków zaangażowanych w realizację polityki społeczno-gospodarczej, a także do społeczności lokalnej. Zakres tematyczny publikowanych prac obejmuje problematykę środowiska przyrodniczego i antropogenicznego, zagadnienia rozwoju społeczno-ekonomicznego oraz szeroko rozumiane dziedzictwo kulturowe. Wydawnictwo – efekt współpracy środowisk naukowych reprezentujących różne dziedziny wiedzy – stanowi ważne forum wymiany informacji i poglądów w zakresie interdyscyplinarnej wiedzy o regionie uniejowskim;
  • Wzorce Rozwoju Lokalnego - Lokalna Polityka Przestrzenna - strona internetowa konferencji naukowej organizowanej przez Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego w Uniwersytecie Łódzkim, przy współpracy z: Wydziałem Nauk Geograficznych w Uniwersytecie Łódzkim, Komitetem Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w międzynarodowym i interdyscyplinarnym zespole naukowców i ekspertów w zakresie uwarunkowań, obecnych trendów jak i możliwości rozwoju lokalnego w świetle założeń polityki przestrzennej na różnych szczeblach decyzyjnych.
  • Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego w Uniwersytecie Łódzkim - strona jednostki będącej współorganizatorem konferencji: "Wzorce Rozwoju Lokalnego - Lokalna Polityka Przestrzenna". Celem działalności Ośrodka Badawczego jest rozwijanie interdyscyplinarnej współpracy środowisk akademickich, administracji terytorialnej oraz przedstawicieli życia społeczno-gospodarczego, zainteresowanych problematyką rozwoju lokalnego i regionalnego, oraz polityki przestrzennej.