Dlaczego warto studiować 'planowanie i organizację przestrzeni''?

  1. Wyjątkowa, elastyczna organizacja nauczania, z możliwością indywidualnego dostosowania programu studiów do własnych zainteresowań, predyspozycji, aktualnego lub przyszłego miejsca pracy.
  2. Interdyscyplinarna wiedza i umiejętności, m.in. z zakresu rewitalizacji, kształtowania przestrzeni publicznych, adaptacji miast do zmian klimatycznych, planowania i ewaluacji inwestycji transportowych, oceny lokalizacji inwestycji gospodarczych, wyceny nieruchomości mieszkaniowych, przygotowania projektów inwestycyjnych.
  3. Rozwój umiejętności przestrzennego myślenia, uznanych za kluczowe w nowoczesnym społeczeństwie i gospodarce opartej na informacji.
  4. Szeroka oferta przedmiotów do wyboru. Wykłady prowadzą osoby zawodowo zajmujące się m.in. planowaniem przestrzennym, projektowaniem urbanistycznym, działalnością architektoniczną i ochroną środowiska.
  5. Rozwój zainteresowań naukowych i zawodowych. Możesz rozwijać wiedzę i umiejętności w ramach koła naukowego i we współpracy z pracownikami naukowymi.
  6. Nowoczesne oprogramowanie w Twoim domu. W czasie studiów otrzymasz do użytku domowego wiodące oprogramowanie komputerowe wspomagające decyzje z zakresu gospodarki przestrzennej, m.in. z rodziny GIS (ArcGIS Desktop) i CAD (AutoCAD Civil 3D).
  7. Interesujący rynek pracy. Po studiach możesz znaleźć zatrudnienie w instytucjach administracji publicznej, pracowniach urbanistycznych, agencjach nieruchomości.
  8. Perspektywy zawodowe. Absolwent kierunku „planowanie i organizacja przestrzeni” posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające podjąć pracę m.in. w pracowniach planistycznych i urbanistycznych, w instytucjach samorządowych na stanowiskach związanych z planowaniem i gospodarowaniem przestrzenią, rozwojem miast i regionów, rewitalizacją, gospodarką komunalną, nieruchomościami, polityką społeczną, zarządzaniem transportem, ochroną środowiska, w administracji szczebla centralnego (szczególnie na stanowiskach odpowiedzialnych za kreowanie polityki obszarów wiejskich i miejskich, planowanie przestrzenne i rozwój transportu, w działalności związanej z zarządzaniem nieruchomościami, w agencjach rozwoju, w agencjach konsultingowych i doradczych w zakresie gospodarki gruntami i innych firmach otoczenia biznesu, w tym w agencjach i instytucjach Unii Europejskiej, a także placówkach naukowo-badawczych.