Współpraca studentów z praktyką

W toku studiów, studenci wielokrotnie angażowani są w realizację praktycznych zadań z zakresu gospodarki przestrzennej m.in. we współpracy m.in. z urzędami gmin oraz biurami projektowymi (zarówno prywatnymi jak i pracującymi na rzecz jednostek samorządu terytorialnego). Jej efektem są nie tylko różnego rodzaju ekspertyzy i opracowania wykonywane dla samorządów lokalnych ale także publikacje naukowe, których autorami są – obok pracowników naukowych – także studenci kierunku gospodarka przestrzenna Wydziału Nauk Geograficznych i Wydziału Zarządzania UŁ. Spośród licznych przejawów współpracy studentów i ich opiekunów naukowych z podmiotami zewnętrznymi wymienić można współpracę z:

 • Urzędem Miasta i Gminy Aleksandrów Łódzki, w ramach której studenci brali udział w realizacji Gminnej Ewidencji Zabytków dla miasta (2009);
 • Urzędem Miejskim w Pabianicach mającej na celu opracowanie Koncepcji zagospodarowania przestrzennego centrum Pabianic (2009);
 • Urzędem Miasta Łodzi w 2011 r., w ramach której przeprowadzone zostały warsztaty studenckie. Ich celem było opracowanie koncepcji programowo-przestrzennych dla historycznego osiedla robotniczego na Księżym Młynie w Łodzi;
 • Urzędem Miasta i Gminy Uniejów i spółką Geotermia Uniejów (od 2011 r.), która zaowocowała m.in.:
  • stworzeniem w 2011 r. koncepcji zagospodarowania przestrzennego wybranych fragmentów miasta oraz w opracowania pt. Struktura i zagospodarowanie przestrzenne Uniejowa. Wybrane zagadnienia (autorami opracowania są studenci uczestniczący w ćwiczeniach),
  • wykonaniem w 2012 r. opracowania pt. Funkcje i zagospodarowanie Uniejowa (również autorstwa studentów),
  • sporządzeniem w 2013 r. przez zespoły studenckie Koncepcji rewitalizacji wybranych fragmentów Uniejowa.

  Przy okazji tych działań zainicjowana została w 2012 r. współpraca z jedną z łódzkich pracowni urbanistyczno-architektonicznych w Łodzi, dla której wykonana została inwentaryzacja parku zamkowego w Uniejowie (na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonywanego w związku ze zmianami zagospodarowania strefy uzdrowiskowej w Uniejowie), a w dalszej perspektywie – uzgodniona możliwość odbywania praktyk studenckich w tym biurze. Owocem współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Uniejów są także opublikowane artykuły naukowe, których współautorami są studenci:
  • Kowalczyk N., Lamprecht M., Osuch E., 2013, Wpływ ruchu turystycznego za życie mieszkańców Uniejowa, Biuletyn Uniejowski, t. 2., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 67-81,
  • Lamprecht M., Turtoń M., Urbańska K., 2013, Współczesne przemiany Uniejowa w opinii mieszkańców miasta i regionu, Biuletyn Uniejowski, t. 2., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 83-91.
 • gminą Turawa w województwie opolskim (realizowaną w ramach zadania nr 6 – Opracowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu zarządzania publicznego projektu nr POKL.05.02.02-00-001/12 pt. Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST (współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet V, Działanie 5.2, Poddziałanie 5.2.2.). Studenci uczestniczyli (w ramach ćwiczeń terenowych specjalnościowych) w pracach terenowych wykonywanych na potrzeby ekspertyzy pt. Zarządzanie rozwojem funkcji turystycznej w gminie Turawa.

W najbliższej perspektywie planowane jest podjęcie współpracy z Łódzkim Biurem Geodezji oraz Miejską Pracownią Urbanistyczną w Łodzi.