Studia I stopnia - informacje i zasady rekrutacji

Opis kierunku

Międzywydziałowy kierunek 'gospodarka przestrzenna' prowadzony jest przez Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania. Program studiów obejmuje: przyrodnicze, ekonomiczne, społeczne i prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej. Wyróżnia się środowiskowym podejściem do problemu gospodarowania. Rozwija umiejętności właściwej oceny wpływu środowiska przyrodniczego na kierunki zagospodarowania oraz oddziaływania zagospodarowania na środowisko. Podstawowym celem kształcenia jest zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych umożliwiających zbieranie materiałów dotyczących przestrzeni, oceny obecnego zagospodarowania, wskazanie sytuacji problemowych i przygotowanie interwencji planistycznych. Istotnym elementem kształcenia są ćwiczenia terenowe, które łączą wiedzę teoretyczną z doświadczeniem praktycznym. Zapewniony jest kontakt z praktykami, którzy prowadzą przedmioty obowiązkowe i fakultatywne.

Absolwent gospodarki przestrzennej posiada odpowiednie kompetencje w zakresie racjonalnego gospodarowania i kształtowania ładu przestrzennego, dbałości o jakość środowiska przyrodniczego i antropogenicznego oraz posługiwania się instrumentami polityki przestrzennej.

Studia licencjackie. Program studiów zapewnia zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych do zarzadzania w zakresie gospodarki przestrzennej i prowadzi do uzyskania tytułu zawodowego licencjata.

Studia inżynierskie. Program studiów pozwala na zdobycie wiedzy i szerszych umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi wspomagających proces projektowania i planowania przestrzennego. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy na następujących stanowiskach:

  • urzędnik samorządowy,
  • pracownik agencji nieruchomości,
  • pracownik biura planistycznego,
  • specjalista administracji publicznej do spraw rozwoju lokalnego
  • specjalista w pracowni GIS.

Interdyscyplinarne wykształcenie daje większą elastyczność i szanse zatrudnienia absolwentów na rynku pracy.

ZASADY REKRUTACJI

Szczegółowe zasady przyjęć w roku akademickim 2017/2018 na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia reguluje Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 629 z 16 maja 2016 r. i zawarte są w "Zasadach przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Łódzkim na rok akademicki 2017/2018" (informacje nt. rekrutacji na st. I stopnia 'gospodarka przestrzenna' patrz → s. 36, 45-46).

Informacje dotyczące zasad przyjęć w roku akademickim 2016/2017 (z serwisu rekrutacyjnego UŁ):