Studia III stopnia (doktoranckie) - informacje dla absolwentów studiów magisterskich

STUDIA DOKTORANCKIE
NA WYDZIALE NAUK GEOGRAFICZNYCH UŁ
informacja dla absolwentów studiów magisterskich

Na WNG prowadzone są 4-letnie dzienne (bezpłatne) studia doktoranckie z zakresu geografii.

Prace doktorską można realizować pod opieką pracownika naukowego WNG posiadającego tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów magisterskich prowadzonych na WNG (geografia, gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja), a także kierunków pokrewnych. Warunkiem jest złożenie dokumentów w dziekanacie (u pani Angeliki Bierut-Mordylak), w tym potwierdzenia uzyskania magisterium i opinii samodzielnego pracownika naukowego (profesora lub dr hab.) wyrażającego gotowość objęcia opieki nad doktorantem oraz przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowy kwalifikacyjne odbywają się w dwóch terminach: jeden w pierwszej połowie lipca i drugi w drugiej połowie września).

Studia trwają cztery lata i łącznie obejmują 299 godz. zajęć (w formie wykładów i konwersatorium) oraz seminarium prowadzone przez profesora sprawującego opiekę nad doktorantem. Studenci realizują także praktyki zawodowe prowadząc (bądź współprowadząc) zajęcia dydaktyczne ze studentami w wymiarze co najmniej 10 godz. rocznie.

Na wszystkich latach studiów doktoranckich istnieje możliwość otrzymania stypendium w wysokości 1350-1400 zł miesięcznie. Dodatkowo można ubiegać się o stypendium Rektora UŁ (450 zł miesięcznie) oraz dotację projakościową (800 zł miesięcznie), a po otwarciu przewodu doktorskiego – stypendium doktorskiego (503 zł miesięcznie).

Więcej informacji na temat studiów doktoranckich na WNG UŁ w dziekanacie studiów doktoranckich WNG p. Angelika Bierut-Mordylak, Narutowicza 88 p.102, tel. (42) 665-59-12
W Katedrze Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej istnieje możliwość realizacji pracy doktorskiej pod opieką jednego z niżej wymienionych samodzielnych pracowników naukowych:

  • dr hab. Lidia Groeger, prof. nadzw. UŁ,
  • dr hab. Elżbieta Kobojek, prof. nadzw. UŁ,
  • prof. dr hab. Tadeusz Marszał,
  • dr hab. Stanisław Mordwa, prof. nadzw. UŁ,
  • dr hab. Agnieszka Rochmińska, prof. nadzw. UŁ.