Zasady odbywania studenckich ciągłych praktyk zawodowych i ramowy program praktyk na kierunku: „Gospodarka przestrzenna”

POBIERZ TREŚĆ REGULAMINU
PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Podstawa prawna: Studenckie ciągłe praktyki zawodowe na kierunku: „Gospodarka przestrzenna” – na Wydziale Nauk Geograficznych i Wydziale Zarządzania w Uniwersytecie Łódzkim, organizowane są na podstawie art. 66, art. 166 ust. 2 i ust. 3, art. 189 ust. 2 pkt 2 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. oraz zgodnie z zarządzeniem nr 116 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 14 maja 2013 r.

Kierunkowy opiekun praktyk zawodowych: Opiekunem praktyk zawodowych na kierunku „Gospodarka przestrzenna” jest dr Sławomir Kobojek (s_kob@interia.eu; pok. 104K, 90-142 Łódź, Kopcińskiego 31). Opiekun odpowiada za przygotowanie dokumentów do instytucji przyjmujących oraz rozliczenie praktyk.

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Studenci odbywają praktyki zawodowe w różnych placówkach: urzędach administracji samorządowej i rządowej, biurach projektowych i planistycznych, administracjach spółdzielni mieszkaniowych, zarządach parków narodowych i krajobrazowych, firmach geodezyjnych oraz zajmujących się kształtowaniem terenów zielonych. Różnorodne profile działalności wymienionych placówek powodują, że program praktyki zawodowej ma ogólny, ramowy charakter. Opiekun praktyk (z ramienia firmy przyjmującej) wspólnie ze studentem ustala w pierwszych dniach praktyki jej szczegółowy plan, zgodnie z „Regulaminem praktyki zawodowej kierunkowej" oraz profilem działalności placówki (pkt. 4 Regulaminu…).

Ramowy program praktyki zawodowej:
I ETAP ROZPOZNAWCZY

 1. Szkolenie BHP
 2. Zapoznanie się z Regulaminem Pracy
 3. Zapoznanie się z Regulaminem o ochronie danych osobowych
 4. Zapoznanie się zasadami i celami funkcjonowania Instytucji
 5. Zapoznanie się z obowiązującymi przepisami prawnymi, stanowiącymi podstawę funkcjonowania Instytucji
 6. Zapoznanie się ze strukturą Instytucji
 7. Zapoznanie się z obiegiem dokumentacji, techniką ich prowadzenia
 8. Zapoznanie się ze ścieżkami problemowymi prowadzonymi przez Instytucję

II ETAP WYKONAWCZY

 1. Praktykant zobligowany jest do wykonywania poleceń i zadań bezpośrednich przełożonych
 2. Praktykant zobligowany jest do czynnego udziału w organizacji pracy Instytucji przyjmującej
 3. Praktykant zobligowany jest do prowadzenia dokumentacji powierzonych zadań (opcjonalnie)
 4. Praktykant zobligowany jest do obsługi petentów (opcjonalnie)
 5. Praktykant zobligowany jest do prowadzenia pracy biurowej i czynności operacyjnych

III ETAP EWALUACJI

 1. Ocena postępów Praktykanta przez zakładowego opiekuna praktyk (opinia i ocena wpisane do dzienniczka praktyk)
 2. Ocena praktyk zawodowych przez Praktykanta (praktykant wyraża swoją opinie o odbytej praktyce umieszczając wpis w dzienniczku praktyk)
 3. Ocena praktyki zawodowej przez Opiekuna Praktyk WNG (wpis oceny do systemu USOS i zaliczenie praktyk w systemie USOS)

Ważne: Podczas odbywania praktyki studenta obowiązuje „Regulamin studiów”. Student powinien być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

dr Sławomir Kobojek -
- Kierunkowy Opiekun Praktyk